Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

За ДГ "Здравец" се закупи оборудване за дооборудване на логопедични кабинети и кабинет на психолога, в зависимост от потребностите на децата в основна сграда и във филиала в с. Енина.