Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

Програма Еразъм+, Ключова дейност 1, "Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех"

Програма Еразъм +, Ключова дейност 1 - Образователна мобилност за граждани, Дейност: Мобилност на персонал в училищно образование
Основните цели на проекта са: да се подобри работата на учителите с деца от смесени етнически групи, да се обогатят знанията на педагозите за целите, ролята и функциите на интеркултурното образование, да се проучат добри европейски практики, свързани с проблема, да бъде проучена международната правна рамка и характеристиките на интеркултурното образование, да се опознаят различните култури и как да бъдат изградени добросъседски взаимоотношения, което да подпомага образователния процес, а не да му пречи. От друга страна проектът е и за подобряване на училищния мениджмънт, по отношение повишаване знанията на екипа за ролята на ръководителите и ръководените от тях подчинени като отбор в управлението на детската градина, да бъдат придобити знания за ефективното използване на ресурсите на детското заведение, да се повиши капацитетът за сътрудничество на международно ниво. За постигане целите на проекта ще бъде ангажиран целият педагогически състав, но ще се изберат четири ключови фигури, които да с включат в международни структурирани курсове. Подборът на тези ключови фигури ще стане по определени правила и критерии, като един от основните ще бъде добро ниво на английски език. На придобитите знания и умения за работа в мултикултурна среда и за доброто управление, от което зависи бъдещето на детската градина, особено на филиалите в населените места ще разчита целия колектив. Прилагането на добрите европейски практики ще бъде импрегнирано в преподавателската работата на детското заведение, ще бъдат представени уроци, открити практики, презентации. За констатиране на промяната в резултатите, постигнати от децатаще бъде направено входящо и изходящо ниво. Ще бъдат проведени срещи на директора, главеия учител, координатора по европейски проекти с членовете на колектива, за да бъдат обсъдени добрите европейски практики в управлението и да бъде оптимизиран работата в тази посока. За развитието в европейски план ще бъде стартиран проект в eTwnning свързан с работата в мултикултурна среда.
Проектът е на стойност 6700 евро. С тези средства ще бъдат финансирано реализирането на проекта и участието на 4 души в структурирани обучителни курсове на тема : „Подобряване управлението на училището: от отделната личност до общата стратегия“ /Баселона, Испания“/ и “Междукултурната комуникация в образованието” /Кипър, Лимасол/.
Проект „Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех", фонансиран с Договор №2017-1-BG 01-КА101-035996/26.06.2017г. по Програма Еразъм+,Ключова дейност 1