Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Материална база

 

Детска градина  № 1 „Здравец“, гр. Казанлък е разположена в източната част на гр. Казанлък- втора строителна зона по плана на града. Централния вход и изход на двора на ДГ е към улица „Петьо Ганин“. ДГ  разполага и с втори вход към ул. „Петьо Ганин“,който се използва за доставка на храната за децата.

ДГ № 1 «Здравец», гр. Казанлък и филиали в с.Енина и с.Долно Изворово, с адрес на управление: гр.Казанлък, ул. «Петьо Ганин»  № 1, телефони за връзка 0431 62310.

  • Основна сграда, гр. Казанлък разполага със 6 занимални и 6 спални към тях, 6 дворни площадки, 2 площадки в двата вътрешни двора на детската градина, стадион, съоръжения, здравен кабинет, кабинет на психолога, кабинет на логопеда, музикално-физкултурен салон. През 2017-2018 година по проект "Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. детската градина бе изцяло реновирана, за да пребивават в нея здрави и щастливи деца на гр.Казанлък.
  • Филиална сграда в село Енина с две разновъзрастови групи и една яслена група: 3 занимални и 3 спални към тях, дворна площадка, физкултурен салон, логопедичен кабинет, здравен кабинет;
  • Филиална сграда в село Долно Изворово с една разновъзрастова група: 1 занималня с обособена зона за сън, дворна площадка;
  • Детската градина разполага с достатъчно технически  средства,  подпомагащи  педагогическия  процес  –  във всяка детска градина в основна сграда и в двата филиала  децата имат интерактивна дъска, а във всяка група разполагат с мултимедия, във всяка занималня  има интернет, компютър/лаптоп, принтер, копирна машина. И в трите сгради са монтирани системи за видеонаблюдение.
  • Обособени са кухненски блок с всички необходими съоръжения за приемане и разпределяне на храната от кухня-майка и в трите сгради на детската градина.