Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
СигналиЗащита на личните данни
Основно меню

Защита на личните данни

 

Документи във връзка с Регламента за защина на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679)

Данни за администратора:

ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък

Адрес: гр.Казанлък, ул."Петьо Ганин" №1

E-mail: cdg1kk@abv.bg

Телефон: 0431 62310

Интернет страница:  https://dg1zdravets-kk.com 

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Email: cdg1kz_pp@abv.bg

Телефон: 0887250170 *

*Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ДГ №! "Здравец", гр.Казанлък в качеството му на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл.15-22 от  Регламент (EС) 2016/679

 Политики за прозрачност за обработка на лични данни

 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на гражданите, чужденците и лицата без гражданство
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на дарители
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на кандидати за работа 
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на контрагенти
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на работниците/служителите
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ  при обработване на личните данни на децата и родителите/настойници/попечители

Ред за даване на управление на съгласието за обработка на личните данни:

1. Наименование на административната услуга 

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

2. Правно основание за представяната административна услуга

Чл.4, ал.11, чл.6, ал.1, чл.7, чл.9, ал.1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

3. Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 • Лично, на хартиен носител - в канцеларията на ЗАС в основна сграда на ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък на адрес: гр.Казанлък, ул. "Петьо Ганин" №1
 • По електронен път на имейла на ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък - cdg1kk@abv.bg , като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни  подпис/и (не сканиран)

4. Изисквания за предоставяне на услугата

За да се предостави услугата, ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

При подаване на декларация/заявление се изисква представяне на оригинал на лична карта на декларатора/заявителя, който се връща след сверяване на данните.

Когато декларацията/заявлението не се подава лично от субекта на данни, към него се прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа, придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които 

се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/заявлението.

5. Такса 

Такса за услугата не се заплаща.

6. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата на субектите на данни

Комисия за защита на личните данни

7. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за улеснение от ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък:

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие от субекта на данни
 • ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на родител/настойник за обработване на лични данни на дете
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за оттегляне на съгласието от субекта на данни
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за оттегляне на съгласие от родител/попечител

Ред за упражняване на правата на физическите лица в качеството им на субекти на данни  

 • Заявление за достъп до данни
 • Заявление за коригиране на данни
 • Заявление за изтриване на данни
 • Заявление за ограничаване на обработката на данни
 • Заявление за преносимост на данни
 • Възражение

Прикачени документи

Декларация за поверителност
Приложение 1
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на гражданите, чужденците и лицата без гражданство
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на дарители
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на кандидати за работа
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на контрагенти
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на работниците/служителите
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на дедецата и родителите/настойници/попечители
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие от субекта на данни
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие от родител/настойник за обработка на лични данни на дете
ЗАЯВЛЕНИЕ за оттегляне на съгласието от субекта на данни
ЗАЯВЛЕНИЕ за оттегляне на съгласие от родител/попечител
Заявление за достъп на данни
Заявление за коригиране на данни
Заявление за изтриване на данни
Заявление за изтриване на данни
Заявление за ограничаване на обработката на данни
Заявление за преносимост на данни
Възражение