Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе

ОП "Наука и образование за интелигентен на растеж", проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Участие на ДГ № 1 "Здравец" в проект BG05М20П001 - 3.005 - 0004, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. , съфинансиран от Европейския социален фонд. Учителите Марияна Димова и Димка Чолпанова от ДГ " Здравец" се квалифицираха на проведения професионално-педагогически тренинг на тема "Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца" по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"