Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Мисия и визия

Мисия:

  • Мисията на персонала на детска градина №1 "Здравец" е сигуряване на привлекателна, разнообразна и творческа среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование и възпитание, в която детето се чувства прието, има право на избор, получава внимание и разбиране и подготовка за бъдещата първа значима социална роля – ролята на ученик.
  • Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно – образователна дейност като процес на всестранно и последователно навлизане на децата в обективния свят. Възпитание и обучение на децата съгласно ДОС и стандартите на Европейския съюз в дух на мир, толерантност и зачитане на националните и общовешки ценности на другите. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у децата.
  • Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии /от обучение до стратегическо планиране и управление/.
  • Формиране и развитие на основни човешки ценности, като уважение към правата и свободите на всяка дете, учител, родител и всеки друг участник в ВОП.

Координиране усилията на институциите, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата от предучилищна възраст за стимулиране на физическото, интелектуалното, емоционалното, социалното и творческото им развитие и осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в детската градина.

 

Визия:

  • Работата ни е насочена към утвърждаване на ДГ № 1 „Здравец” с филиали в с. Енина и с.Долно Изворово, като търсена и предпочитана детска градина, умееща да формира у децата национални и общочовешки добродетели.
  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за 10м.–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Работата ни да е насочена към потребностите на родителите, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Да поощтряваме инициативността и предприемчивостта на всички служители в детската градина да бъдат по-отворени към новостите, да поощтрим творческото им мислене, да даваме повече гласност на положителното в работата ни.
  • Да превърнем детската градина в средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени отработата си. В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда за социокултурна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:

Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии. Децата да могат много повече от това - да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат - да мислят, действат, експериментират. Детската градина да се превърне в образователна среда, провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание. Ценности: екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности.