Детска градина №1 "Здравец"
Казанлък - Долината на маслодайната роза и Тракийските царе
Основно меню

Документи

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за приобщаване и равни възможности 

План за превенция на тормоза и насилието

Програма за намаляване дела на преждевременно напуснали деца

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

График за консултиране на родителите в ДГ "Здравец"

План за работа със заинтересованите страни и взаимодействие с родителите и обществеността, 2023-2024г.

Дневна организация на пребиваване в ДГ "Здравец"

Програмна система на педагогическо взаимодействие в ДГ "Здравец", 2023-2024г. 

Годишен план за дейността на ДГ Здравец 2023-2024г.

Стратегия за развитие на ДГ №1 Здравец 2023-2028 г. 

План_за_действие към Стратегия за развитие 2023-2025 г.

Годишен план на главния учител 2023-2024г.

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ "Здравец"

План за контролната дейност на директора 2023-2024 г.

План за тематична проверка на директора 2023-2024 г.

План за квалификация на педагогическите специалисти 2023-2024 г.

План за обучение по БДП в ДГ "Здравец", 2023-2024г.

План за защита при бедствия

Правилник за безопасни условия на труд

Система за наставничество

Правилник за дейността на ДГ "Здравец" 2023-2024г.

План за действие Стратегия 2020/2024г.

Стратегия за развитие на ДГ“ Здравец“ за периода 2020/2024г.